Skip navigation

 

http://www.legjislacionishqiptar.gov.al/doc.jsp?doc=docs/Vendim%20Nr%20463%20Dat%C3%AB%2005-07-2006.htm 

 

 

Pasqyra e lëndës  1          KRITERI POLITIK1.1       DEMOKRACIA DHE SHTETI I SE DREJTES1.1.1    Funksionimi I Administrates Publike1.1.2    Reforma e Decentralizimit1.1.3    Zgjedhjet dhe ceshtje te tjera parlamentare1.1.4    Gjendja Civile1.1.5    Sistemi gjyqesor1.1.6    Lufta kunder korrupsionit1.2       TE DREJTAT E NJERIUT DHE MBROJTJA E MINORITETEVE1.2.1    Respektimi I te drejtave te njeriut1.2.1.1             Permiresimi i sistemit te burgjeve1.2.1.2             Permiresimi i funksionimit te sistemit permbarimor1.2.2    Minoritetet1.3       TREGU I PASURIVE TE PALUAJTSHME1.3.1    Reforma e tokes bujqesore, tregu, administrimi i qendrueshem dhe mbrojtja e tokes1.3.2    Regjistrimi fillestar1.3.3    Kthimi dhe Kompensimi I Pronave1.3.4    Legalizimi I pasurise se paluajtshme1.4       BASHKEPUNIMI RAJONAL DHE NDERKOMBETAR1.4.1    Marreveshjet e Tregtise se Lire1.4.2    Zbatimi i angazhimeve te ndermarra ne OBT1.4.3    Antidumpingu1.4.4    Politika e Jashtme dhe Siguria e Perbashket1.4.5    Cminimi2          KRITERI EKONOMIKStabiliteti makroekonomik3. AFTESIA PËR TE PERBALLUAR DETYRIMET E ANTARSISE NE BE3.1       LEVIZJA E LIRE E MALLRAVE3.1.1    Fusha Horizontale3.1.1.1             Standartizimi dhe Certifikimi3.1.1.2             Akreditimi3.1.1.3             Metrologjia Ligjore dhe Para-paketimet3.1.1.4             Vleresimi i Konformitetit3.1.2    Direktivat e Perafrimit Teknik3.1.2.1             Direktivat e Perafrimit Teknik (New Approach)3.1.2.1.1          Pajisje elektrike3.1.2.1.2          Enet me presion3.1.2.1.3          Lodrat3.1.2.1.4          Materiale Ndertimit3.1.2.1.5          Perputhshmeria elektromagnetike3.1.2.1.6          Makinerite3.1.2.1.7          Pajisjet e mbrojtjes personale3.1.2.1.8          Pajisje me gaz3.1.2.1.9          Mbi kerkesat per eficencen  e boilereve te rinj qe punojne me lende djegese         te lengeta dhe te gazta3.1.2.1.10         Lendet plasese per perdorim civil3.1.2.1.11         Pajisjet dhe sistemet mbrojtese te perdorshme ne atmosfera potencialisht shperthyese3.1.2.1.12         Ashensoret3.1.2.1.13         Pajisjet mjekesore3.1.2.1.14         Barnat për Perdorim Njerezor3.1.2.1.15         Materialet dhe Teknologjite me Perdorim te Dyfishte3.1.2.1.16         Pajisje fundore te Radio Telekomunikacionit3.1.2.1.17         Mjetet detare dhe mjetet lundruese argetuese3.1.2.1.18         Sistemi hekurudhor i shpejtesise se larte3.1.2.1.19         Paketimi dhe paketimi i mbetjeve3.1.2.1.20         Instalime kabllore per transport personash3.1.2.1.21         Eficenca energjitike e pajisjeve frigoriferike3.1.2.2  Direktivat e Perafrimit te Vjeter (Old Approach Directives)3.1.2.2.1          Mallrat ushqimore3.1.2.2.2          Mjetet motorrike3.1.2.2.3          Qelqi3.1.2.2.4          Tekstilet3.1.2.2.5          Kepucet3.1.2.2.6          Druri3.1.2.2.7          Kimikatet3.1.2.2.8          Detergjentet3.1.2.2.9          Pleherat kimike3.1.2.2.10         Produktet kozmetike3.1.2.2.11         Produktet veterinare dhe mjekesore3.1.3    Mbrojtja e konsumatorit dhe mbikqyrja e tregut3.1.4    Levizja e lire e mallrave kulturore3.2 LIRIA E VENDOSJES DHE LIRIA PER TE OFRUAR SHERBIME3.2.1    Liria e vendosjes dhe liria per te ofruar sherbime (procedurat e regjistrimit dhe te licensimit)3.2.2    Njohja reciproke e diplomave3.2.3    Njohja reciproke e kualifikimeve për Profesionet e Lira3.2.4    Sherbimet Postare3.2.5    Sherbimet financiare3.2.5.1             Banka3.2.5.2 Sigurimet3.3 LEVIZJA E LIRE E KAPITALEVE3.4 LEGJISLACIONI PËR SHOQERITE TREGTARE3.5 TE DREJTAT E PRONESISE INTELEKTUALE DHE INDUSTRIALE3.5.1    Pronesia Intelektuale3.5.2    Pronesia Industriale3.6 KONKURRENCA DHE NDIHMA SHTETERORE3.6.1    Konkurrenca3.6.2    Ndihma Shteterore3.7 PROKURIMI PUBLIK3.8 BUJQESIA3.8.1    Siguria ushqimore3.8.2    Agroperpunimi dhe marketingu3.8.3    Blegtoria 3.8.4    Sherbimet Veterinare3.8.5    Prodhimi bimor3.8.6    Mbrojtja e bimeve3.8.7    Zhvillimi rural dhe strukturat bujqesore3.8.8    Pyjet dhe kullotat3.9 PESHKIMI3.10 TRANSPORTI3.10.1   Infrastruktura rrugore3.10.2   Siguria rrugore3.10.3   Transporti rrugor3.10.4   Transporti hekurudhor3.10.5   Transporti detar3.10.6   Transporti Ajror3.11 TATIMET3.12 DOGANAT3.13 STATISTIKAT3.14 PUNESIMI DHE KOHEZIONI SOCIAL3.14.1   Dialogu social3.14.2   Punesimi3.14.3   Mbrojtja dhe Sigurimet Shoqerore3.14.3.1 Mbrojtja shoqerore3.14.3.2 Sigurimet Shoqerore3.14.4   Shendeti dhe siguria ne pune3.14.5   Barazia gjinore3.15 ENERGJIA3.15.1   Sektori i energjise3.15.2   Sektori i hidrokarbureve            3.16 POLITIKAT INDUSTRIALE3.16.1   Politikat Industriale3.16.2   Sektori i Minierave3.17 NDERMARRJET E VOGLA DHE TE MESME3.18 ARSIMI DHE SHKENCA3.18.1   Arsimi dhe formimi profesional3.18.2   Mosdiskriminimi ne arsim3.18.3   Arsimi parauniversitar3.18.4   Arsimi i larte3.18.5   Kerkimi shkencor3.19 TELEKOMUNIKACIONI3.20 TURIZMI3.21 POLITIKAT AUDIO-VIZUALE3.22 MJEDISI3.22.1   Legjislacioni horizontal3.22.2   Cilesia e ajrit3.22.3   Manaxhimi I mbetjeve3.22.4   Uji3.22.4.1 Administrimi i burimeve ujore3.22.4.2 Cilesia e ujit te pijshem3.22.4.3 Parandalimi i ndotjes se ujit dhe manaxhimi i ujit te pijshem3.22.5   Mbrojtja e natyres3.22.6   Ndotja dhe rreziqet industriale3.22.7   Kimikatet3.22.8   Organizmat e Modifikuar Gjenetikisht3.22.9   Zhurmat3.22.10 Siguria Berthamore dhe Mbrojtja nga Rrezatimet3.22.11 Ndryshimet klimatike3.22.12 Emergjencat civile, Mbrojtja e popullates civile ne kuadrin mjedisor3.23 SHENDETI PUBLIK3.24 BASHKEPUNIMI NE DREJTESI DHE CESHTJE TE BRENDSHME3.24.1   Bashkepunimi Gjyqesor Nderkombetar3.24.2   Mbrojtja e te dhenave personale3.24.3   Menaxhimi i Kufinjve3.24.4   Politikat e Migracionit3.24.5   Azili3.24.6   Politika e vizave3.24.7   Krimi i Organizuar dhe trafiqet e paligjshme3.24.8   Lufta kunder droges3.24.9   Parandalimi i Pastrimit te Parave3.24.10 Lufta kunder terrorizmit3.24.11 Policia3.25 MANAXHIMI I FINANCAVE PUBLIKE3.25.1   Buxhetimi dhe Kontrolli Financiar3.25.2   Planifikimi buxhetor3.25.3   Auditimi i Jashtem3.25.4   Kontabiliteti PublikAneksi 1: Lista e Inisiativave Ligjore sipas FushaveAneksi 2: Kostot e Përkthimit dhe Pergatitjes së Legjislacionit sipas institucioneve në viteAneksi 3: Numri i Punonjesve sipas ViteveAneksi 4: TrajnimetAneksi 5: Kostot e Infrastruktures, IT dhe Konsulences sipas Institucioneve në viteAneksi 6: Lista e Aktiviteteve zbatuese sipas fushave

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: